Sunday, April 26, 2009

Astadasa Shakthi Peetalu

Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure /
Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane //

Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika /
Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika //

Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika /
Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike //

Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari /
Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika //

Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati /
Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham //

Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam /
Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham //

Bhramaramba /Srisailam (Andhra pradesh)
Jogulamba /Alampur (Andhra pradesh)
Manikyamba (Andhra pradesh)
Puruhutika /Pithapuram (Andhra pradesh)
Kama rupini /Gauhati (Assam)
Mangala gauri /Gaya (Bihar)
Vaishnavi /Jwalamukhi (Himachal pradesh)
Saraswati /Sarika /Srinagar (Jammu&Kashmir)
Chamundeswari /Mysore (Karnataka)
Mahakali /Ujjain (Madhya pradesh)
Ekaveera /Mahur (Maharashtra)
Maha lakshmi /Kolhapur (Maharashtra)
Girija /Biraja (Orissa)
Sankari (Sri lanka)
Kamakshi /Kanchi(Tamil nadu)
Shrinkhala(West bengal)
Madhaveswari /Lalitha /Prayaga /Allahabad (Uttar pradesh)
Visalakshi /Kasi /Varanasi (Uttar pradesh)

No comments:

Post a Comment